Tugas 1

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 – 8 waktu seminggu

 Aktiviti

Menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan, dan tahunan (mengikut subjek yang diajar)

Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran.

 Objektif

Mengekalkan kemahiran sebagai guru dalam pengajaran dan pembelajaran biasa.

Mengekalkan keistimewaan sebagai guru sekolah.

 Penglibatan

Penolong Kanan Pentadbiran dan Jawatankuasa pentadbiran

 Pelaksanaan

Januari – November

 

 Tugas 2

Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan PSS, guru dan murid.

 Aktiviti

Mengadakan mesyuarat JK Induk

Mengadakan mesyuarat JK Kerja

Mengadakan mesyuarat Pengawas PSS

Menyediakan takwim dan perancangan aktiviti tahunan

Mewujudkan / membuat pindaan fail kuasa mengikut kesesuaian

 Objektif

Memastikan pelaksanaan dasar yang dirancang diselaraskan

Dasar dan program yang dirancang dapat disebarkan kepada semua yang terlibat.

 Penglibatan

Pengetua / Guru Besar, kakitangan PSS dan guru

 Pelaksanaan

Januari

 

 Tugas 3

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama JK Kurikulum Sekolah

 Aktiviti

Membuat bajet dan menyenaraikan cadangan perbelanjaan.

Menyediakan kertas kerja untuk menjalankan program.

 Objektif

Wang peruntukan dapat diagihkan mengikut keperluan setiap bahagian (unit PSS).

Menggunakan peruntukan mengikut arahan yang ditetapkan.

 Penglibatan

JK Induk PSS dan Pembantu Tadbir (PSS).

 Pelaksanaan

Januari

 

 Tugas 4

Merancang pemerolehan dan pembinan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini.

 Aktiviti

Mendapatkan maklumbalas keperluan alat dan bahan.

Merancang pembelian bahan koleksi yang berkurangan atau yang belum ada.

 Objektif

Menseimbangkan pemerolehan dan pembinaan koleksi mengikut keperluan dan kesesuaian.

Mengemaskini pemerolehan dan pembinaan koleksi.

 Penglibatan

JK Kerja PSS

Pelaksanaan

Sepanjang tahun

 

 Tugas 5

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

 Aktiviti

Merancang perkhidmatan PSS dan memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru.

Menyediakan borang-borang tempahan bilik, pinjaman bahan dll.

Sediakan tempat / bilik / jadual penggunaan dan bahan.

Menyediakan rekod penggunaan dan rekod pinjaman.

Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak.

Merancang pembelian bahan koleksi yang berkurangan atau yang belum ada.

 Objektif

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran maklumat.

Mengintegrasikan literasi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran.

 Penglibatan

JK Induk PSS

 Pelaksanaan

Januari hinga Oktober

 

 Tugas 6

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

 Aktiviti

Mesyuarat dan taklimat NILAM

Merangka aktiviti sepanjang tahun

Menjalankan aktiviti

 Objektif

Memastikan program NILAM dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.

 Penglibatan

JK NILAM

 Pelaksanaan

Januari hingga Oktober

 

 Tugas 7

Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS.

Aktiviti

Bekerjasama dengan Unit LDP menganjurkan kursus-kursus yang berkaitan

 Objektif

Memastikan kursus dapat dilaksanakan dengan baik

 Penglibatan

Semua JK Kerja PSS

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun

 

 Tugas 8

Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah

 Aktiviti

Promosi melalui panitia mata pelajaran

Menyediakan brosur PSS

Menyediakan buletin

 Objektif

Memberikan maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan PSS

Menarik minat murid untuk menggunakan PSS dan menyertai setiap program yang dianjurkan

Membolehkan semua guru mendapat pemdedahan tentang kemudahan dan perkhidmatan yang didapati di PSS untuk meningkatkan P&P.

 Penglibatan

Pentadbir sekolah,   JK Kerja PSS,   Pelajar dan Guru.

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun

 

 Tugas 9

Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber.

 Aktiviti

Pemerolehan bahan yang sesuai.

Penghasilan bahan yang sesuai.

P&P mengunakan PSS dan kemahiran maklumat.

 Objektif

Dapat membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS.

Menyediakan bahan yang bersesuaian dengan P&P.

Bekerjasama dengan guru-guru menghasilkan bahan yang boleh membantu P&P.

 Penglibatan

JK Kerja PSS

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun

 

 Tugas 10

Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN), PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS. 

 Aktiviti

Memohon Khidmat Bantu

Kerjasama dengan PKG, PSPN dan Perpustakaan Awam dari masa ke semasa.

 Objektif

Memastikan maklumat yang diterima sentiasa terkini.

Untuk menaiktaraf PSS.

 Penglibatan

JK Kerja PSS

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun

 

 Tugas 11

Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS

 Aktiviti

Mengurus bahan yang diterima (carta aliran proses teknik).

Sirkulasi.

Memantau dan menyelia penggunaan.

Memantau rekod penggunaan (TV Pendidikan, Radio Sekolah, Buletin, Sirkulasi dan aktiviti-aktiviti).

 Objektif

Koleksi bahan untuk dimanfaatkan dengan sepenuhnya.

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun.

 

 Tugas 12

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja PSS

 Aktiviti

Menentukan tarikh.

Menghantar surat panggilan mesyuarat.

Mengadakan mesyuarat.

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat.

 Objektif

Panduan untuk tindakan susulan pihak berkenaan.

Menyebarkan maklumat hasil daripada mesyuarat.

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

Januari, Mei dan Ogos.

 

 Tugas 13

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan progran PSS

 Aktiviti

Merancang, menyelaras dan mengadakan program PSS.

Membuat pemantauan.

Membuat laporan.

 Objektif

Program PSS dapat dijalankan dengan lancar.

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun.

 

 Tugas 14

Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori (bahan, alatan dan perabot) peralatan PSS

 Aktiviti

Menyemak stok perolehan

Borang inventori

Buku stok Kew 313, Kew 314, Kew 312

Stok pergerakan bahan.

Melabel bahan

Menempatkan bahan

Pelupusan

Tutup stok

 Objektif

Bahan sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna.

Mengemaskini bahan untuk penambahan bahan baru.

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

Sepanjang tahun

 

 Tugas 15

Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri (PPSSNP)

 Aktiviti

Menerangkan peranan PPSSNP

Mengedarkan borang pendaftaran

Membantu dalam pendaftaran ahli

Menyertai aktiviti yang dijalankan.

 Objektif

Menarik lebih ramai ahli menyertai PPSSNP.

Bekerjasama dalam menjayakan aktiviti persatuan.

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

Februari

 

 Tugas 16

Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS.

 Aktiviti

Mengenal pasti masalah

Membuat kaji selidik

Menyediakan instrumen (sebelum)

Membuat analisis

Menjalankan kaji selidik – selepas

Menyediakan laporan

Membuat penambahbaikan.

 Objektif

Mengenal pasti dan mengatasi masalah

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

September

 

 Tugas 17

Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan PSS

 Aktiviti

Menyediakan perancangan

Menyediakan laporan

Mengambil tindakan / memberi maklumat

 Objektif

Perancangan dan pelaksanaan bagi meningkatkan pembangunan, pengurusan dan kewangan PSS.

 Penglibatan

Guru Media

 Pelaksanaan

Oktober

 

 Tugas 18

Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program PSS khasnya Laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun

 Aktiviti

Mengumpul maklumat

Membuat laporan

 Objektif

Membuat post mortem bagi program yang dilaksanakan

Membuat perancangan baru atau penyelarasan untuk program tahun seterusnya.

 Penglibatan

JK PSS

 Pelaksanaan

Oktober

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com